100 let

Nová maturita

Základní informace o novém modelu maturitní zkoušky - http://www.novamaturita.cz/.  

 

Profilová část maturitní zkoušky (= část, kterou požaduje škola) se skládá ze 2 různých zkoušek. Předměty jsou rozděleny do skupin a některé tyto zkoušky se vykonají písemnou formou.

 

Nový model maturity

 

Dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší

Obsah zkoušek v základní úrovni obtížnosti je společným průnikem obsahu osnov všech středoškolských oborů končících maturitní zkouškou. Jinak řečeno, základní úroveň prověřuje to, co je v daném předmětu společné všem maturantům. Každá škola je dle zákona povinna připravit své žáky na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti.

Jinak je tomu u vyšší úrovně obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř. vyšší odborné škole.

Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka jsou navíc vázány na mezinárodní klasifikaci jazykových dovedností (ERR) tak, že základní úroveň odpovídá úrovni B1 a vyšší úrovni B2.

  

Možnost žáka svobodně si zvolit úroveň obtížnosti

Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí žáka bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor studuje. Žák volí úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro celou společnou (státní) část maturity. Žák by měl vždy zvážit rizika a přínosy své volby. Při volbě vyšší úrovně obtížnosti je zde vyšší riziko neúspěšnosti, na druhou stranu se však zvyšuje šance přijetí na vysokou školu.

Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole.

  

Právo / možnost ředitele školy omezit volitelnost předmětů třetí povinné zkoušky (od roku 2013)

Novela dále říká, že ředitel školy může svým rozhodnutím omezit žákům možnost výběru předmětů ve 3. povinné zkoušce společné části maturity. Znamená to, že může volitelnost omezit na dva předměty nebo ji zrušit úplně a určit jeden předmět pro všechny maturanty. Toto své rozhodnutí však musí dle zákona zveřejnit nejpozději 3 měsíce před podáním přihlášky uchazečů o studium na střední škole, kterých by se toto rozhodnutí dotklo u maturit. Záměrem je umožnit ředitelům škol využít i společnou část maturitní zkoušky jako nástroj profilace školy. Třetí povinná zkouška, které se to týká, bude součástí maturity až od roku 2013, proto nabývá uvedená změna účinnosti až od tohoto roku.

  

Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

V případě „jazykových“ zkoušek jde reforma maturitní zkoušky dál než u ostatních předmětů. Jde o tzv. komplexní pojetí zkoušek, které je v případě cizích jazyků navíc motivováno záměrem reflektovat mezinárodní standardy jazykových dovedností. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky:

 • dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky),
 • didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný); v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest,
 • písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky).
  Vzhledem k širokému zapojení škol do realizace dílčích zkoušek (viz body 1 a 3) je součástí přípravy reformy maturitní zkoušky rozsáhlý modul dalšího vzdělávání učitelů.

 • Naše požadavky na ukončení výuky z českého jazyka v maturitním ročníku.

  Odpověď na petici maturantům a rodičům.


  Počet povinných profilových zkoušek není stanoven jednotně

  Ministerstvo školství 25. 11. 2011 rozhodlo, že na jaře 2013 lze maturovat z 2-3 profilových zkoušek a o konečném počtu zkoušek rozhoduje ředitel dané školy.

  V profilové části maturitní zkoušky stanovujeme 2 povinné předměty (viz tabulka).

   

  Náběhová (přechodová) fáze v roce 2012

  Start nové maturitní zkoušky proběhne dle zákona ve dvou fázích:

 • v roce 2012 – tzv. náběhová fáze,
 • rok 2013 a dále - plná maturitní zkouška
 • Náběhová fáze obsahuje několik úlev, aby přechod na novou maturitu proběhl plynule a bez větších komplikací a aby všichni zúčastnění během těchto let snáze přivykli této bezesporu velké změně. Náběhová fáze obsahuje dvě povinné zkoušky společné části maturity. Zavedením třetí povinné zkoušky v roce 2013 se tak vychází vstříc zejména připomínkám ze strany odborného školství.

    

  Komentář  k nové maturitě - jak to bude na našem gymnáziu 

  Gymnázium Dašická připravuje žáky ve všech předmětech na složení vyšší úrovně státní maturity a předpokládá, že si žáci budou tuto vyšší úroveň ve svém vlastním zájmu od počátku vybírat. 

    

  Upřesnění pro profilové předměty 

  Předmět „Anglický jazyk“ - úroveň zkoušených znalostí odpovídá dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B2 (viz Příloha D na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

  Na rozdíl od společné/státní části je profilová/školní zkouška pouze ústní a monotématická. Student si vylosuje jedno maturitní téma, na jehož přípravu má 15 minut, během přípravy nemůže používat slovník. Se seznamem maturitních témat jsou studenti seznámeni na začátku předmaturitního ročníku. Témata je možno měnit, ovšem pouze tak, že pro budoucího maturanta zůstávají v nezměněné podobě pro dva poslední ročníky studia. Maturitní zkouška má ověřit schopnost samostatného mluveného projevu na dané, předem známé téma za použití vhodně zvolených gramatických prostředků a dostatečně rozsáhlé slovní zásoby. Součástí maturitní zkoušky je interakce, která ověřuje schopnosti žáka porozumět a pohotově a přesně odpovídat na dotazy zkoušejícího.

  K přípravě na profilovou zkoušku z AJ slouží výběrový seminář Konverzace v Anglickém jazyce, který si student může zvolit v předmaturitním a/nebo maturitním ročníku.

   

   

  ROK

  SPOLEČNÁ ČÁST

  PROFILOVÁ ČÁST

  2012

  2 povinné zkoušky:
  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

  2 povinné zkouškyvolba z předmětů – vždy jeden z uvedené skupiny
  1. skupina - ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, matematika (nebyla – li zvolena ve společné části v povinných zkouškách), deskriptiva, programování – forma písemná, cizí jazyk jiný než je zvolen ve společné části!!! (výběr Aj, Fj, Nj, Rj) - forma ústní

  2. skupina - cizí jazyk jiný než je zvolen ve společné části a v 1. skupině!!! (výběr Aj, Fj, Nj, Rj), ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis - forma ústní, matematika ((nebyla – li zvolena ve společné části v povinných zkouškách), deskriptiva, programování – forma písemná  

  max. 3 nepovinné zkoušky
  - z nabídky:
  český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

  max. 2 nepovinné zkoušky
  ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis – forma ústní matematika, deskriptiva, programování – forma písemná

  Každý student musí mít 4 různé povinné zkoušky!!!!

   

  Model pro další roky se může změnit podle úpravy legislativy!!!!!

  2013 

   

  3 povinné zkoušky:
  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk
  3. matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika

  2 povinné zkoušky

  volba z předmětů – vždy jeden z uvedené skupiny
  1. skupina - ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptiva, programování

  2. skupina - cizí jazyk (výběr Aj, Fj, Nj, Rj - jiný jazyk než zvolený cizí jazyk ve společné části), ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis,matematika, deskriptiva, programování   

  max. 3 nepovinné zkoušky:
  - z nabídky:
  další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
  max. 2 nepovinné zkoušky
  ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptiva, programování

  Ředitel může omezit výběr 3. povinné zkoušky společné části. Možnost volby 3. předmětu společné části bude omezena na matematiku nebo občanský a společenskovědní základ. V roce 2013 nebude tedy možnost  maturovat z informatiky ve společné části MZ.

  Žák může mít zkoušku ZSV nebo M ve společné i profilové části MZ. Pouze forma zkoušky bude rozdílná.

   

  2014 a dál

   

  3 povinné zkoušky:
  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk
  3. matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika

  2 povinné zkouškyvolba z předmětů – vždy jeden z uvedené skupiny
  1. skupina - ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptiva, programování – forma písemná

  2. skupina - cizí jazyk (výběr Aj, Fj, Nj, Rj), ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis - forma ústní, matematika, deskriptiva, programování – pouze forma písemná  

  max. 3 nepovinné zkoušky:
  - z nabídky:
  další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
  max. 2 nepovinné zkoušky
  ZSV, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis – forma ústní matematika, deskriptiva, programování – forma písemná

  Ředitelka stanovila 2 profilové zkoušky. Žáci budou tedy na jaře 2014 maturovat z 5 různých předmětů: 3 ve společné části – ČJL, cizí jazyk a 1 volitelný předmět (matematika, informatika nebo občanský a společenskovědní základ) a 2 profilové zkoušky.

  Pro zabezpečení 3. předmětu ve společné části zavedeme ve školním roce 2012/2013 4. jednoletý volitelný seminář v hodinové dotaci – 2 hodiny týdně. Žáci si zvolí z nabídky: matematika, ZSV nebo informatika.


  Seznamy četby pro zkoušku z českého jazyka:

  základní úroveň

  vyšší úroveň

  (c) Josef Rak 2007