100 let

Historie školy

Přestože první gymnázium vzniklo v Pardubicích již v roce 1728, bylo v roce 1777 zrušeno jako celá řada dalších gymnázií. V roce 1854 byla otevřena nižší reálka. Reálka byla zrušena v roce 1924.

Současné gymnázium vzniklo v roce 1910, výuka byla zahájena 21. září 1910 v 1 třídě chlapeckého osmiletého gymnázia a v jedné třídě spolkového dívčího gymnázia. Za 96 let existence má pardubické gymnázium více než 11 000 absolventů.

Od školního roku 1976/77 sídlí gymnázium v budově v Dašické ulici. Gymnaziální komplex tvoří monoblok učeben, odborných pracoven, laboratoří a kabinetů spolu se školní jídelnou, dvěma tělocvičnami a venkovním sportovním areálem. V posledních letech jsme vybudovali novou moderní chemickou laboratoř, novou fyzikální pracovnu vybavenou počítači, novou multimediální učebnu a novou počítačovou učebnu, takže dnes máme k dispozici tři učebny výpočetní techniky pro výuky matematické informatiky a programování. Žákům a všem učitelům je přístupný internet, jazykové učebny jsou napojeny na satelitní síť. V rámci lokální CISCO SYSTEMS NETWORKING ACADEMY, která byla při našem gymnáziu otevřena jako první v rámci ČR, mají vybraní žáci školy možnost v průběhu čtyřsemestrové výuky absolvovat kvalitní přípravu pro komplexní práci na internetu. Od školního roku 2002/03 je na naší škole detašované pracoviště Soukromé jazykové školy Jany Trubákové – akreditované výukové a zkušební centrum londýnské komory. Jazykové vzdělávání v této škole využívají především žáci gymnázia. Studium je ukončeno složením mezinárodně platné zkoušky ELSA ( English Language Skills Assessment).

Se školou velmi úzce spolupracuje Sdružení přátel gymnázia Pardubice. Mimo rodičovské spolupráce ve výchovně-vzdělávacím procesu pomáhá Sdružení škole v mimoškolních aktivitách žáků, významná je pomoc materiální při zabezpečení kulturních, sportovních a výchovných akcí a při pořádání soutěží včetně odměn pro nejúspěšnější žáky školy. Na konci každého roku jsou vyhodnoceni a oceněni nejúspěšnější žáci v soutěžích jazykových, společenskovědních, přírodovědných a sportovních.

Ve školním roce 2005/06 byla na škole ustanovena Rada školy.

Ve školním roce 2007/08 je ve 27 třídách 813 žáků. V letošním školním roce zabezpečuje výuku 63 učitelů.

(c) Josef Rak 2007