100 let

Pozvánka na krajské kolo Soutěže ve FRANCOUZSKÉM jazyce

POZVÁNKA 

Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce 2011/2012 

Termín konání: 22.března 2012  v 9:00 hod
Registrace účastníků: 8:30 – 8:45 hod

Uzávěrka přihlášek: 7.března 2012 (středa před jarními prázdninami)

Místo konání: Gymnázium Pardubice,Dašická 1083,530 03 Pardubice

Poloha na mapě : http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=gymnazium%20pardubice%20da%C5%A1ick%C3%A1@sss=1@ssp=124771436_127299276_145808492_145682124@x=136209773@y=135774196@z=14   Telefon: 466650715

E-mail:machaty.premysl@gypce.cz 

Spojení: od hlavního nádraží trolejbus č.2,13 výstupní stanice U Kostelíčka 

Obsah soutěže:

Písemná část: -  ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

Ústní část:

-  krátký úvod (představení)

-  popis obrázku-  pro úrovně A1 a A2 jeux de rôle (řešení řečových situací, žáci si je losují)

-  pro úrovně B1a B2 monologický projev (na rozdílná témata, z nichž si žáci losují)

V  konverzační  části  soutěže  se  hodnotí  jazyková  pohotovost  a  kreativita,  bohatost  slovní  zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.   

Kategorie soutěže:

a)  kategorie ZŠ A1 a A2  jsou určeny žákům základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;

b)  kategorie SŠ B1 a B2 jsou určeny žákům 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;

c)  další kritéria pro zařazení do nižších kategorií A1 a B1: 1.  maximálně 3 roky studia 2.  maximálně 12 hodin týdně výuky celkem (např. konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuka)

Žák musí vyhovět v obou těchto kritériích. Všichni ostatní přihlášení pak budou patřit do vyšších kategorií A2 a B2   

Počet účastníků:V kategorii A1, A2, B2 mohou školy přihlásit 2 účastníky.V kategorii B1 pouze 1 účastníka.  

                                                                                    Mgr. Přemysl Machatý  

 

Přihlášku si prosím překopírujte do Wordu a vytiskněte.Děkuji.

Přihláška do  krajských kol soutěží: 

Přihláška do ........................………… kola Soutěže v jazyce …………………………………..  

Jméno a příjmení: ........................................................................................……............................... 

Datum narození: ........................................ 

Adresa bydliště:............................................................. .......................................................................……………………PSČ…………..................... 

 tel.: ..........…………………………………. e-mail:……………………………………………...................... 

Ročník školy.........……………

Výuka jazyka v rámci vyučování od školního roku .......................................... 

Kategorie:…............….. 

Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ...............…………………………………………………..................Přesný název a adresa školy: ....................................................................………………………. .............................................................………………………………………. PSČ........................

tel.:…………………..……fax……… ..........………e-mail:……………………………………. 

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a že zejména:*a) nepobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;b) daný jazyk není mateřským jazykem žáka nebo žák nežije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. není od narození vychováván v daném jazyce, takže ho nemůže používat rovnocenně jazyku mateřskému;c) žák v rámci školní docházky se neučí/se neučil alespoň po dobu jednoho školního roku více předmětů v daném jazyce - například nenavštěvuje/nenavštěvoval cizojazyčné gymnázium. Účastí v olympiádě žáci, resp. jejich učitelé a/nebo zákonní zástupci, souhlasí s podmínkami organizačního řádu a zavazují se jimi řídit. Souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a dosaženého počtu bodů ve spojení s navštěvovanou školou a učitelem ve zveřejněných výsledkových listinách.

…………………………………………….                          ………………………………………………….. 

podpis soutěžícího                                                   podpis předsedy poroty 

Informace o účasti ve školním kole 2011/2012(vyplní předmětová komise) 

Kategorie: 

Adresa školy vč. PSČ, tel., e-mail:

Okres:

Počet žáků soutěžících ve školním kole: ……………

Připomínky a doporučení:

 

Jméno a podpis odpovědného učitele:…………………………………………………………………………………………. 

Vyplněnou tabulku zašlete organizátorům  krajského kola (F, Š, R a L). Organizátor krajského kola zašle údaje o počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, okresní, krajské) a jazycích (N, A, R, F, Š, L) Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

(c) Josef Rak 2007