Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 - 4leté studium

Ředitelka Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor:

 

Čtyřleté studium: obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání

 

Počet přijímaných: ve 2. kole přijímacího řízení bude přijat takový počet uchazečů, který naplní předpokládaný stav žáků (60 žáků ve 2 třídách).

 

Termín 2. kola přijímacího řízení:  19. 5. 2011

 

Podání přihlášek: 

Přihlášku doručí osobně zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 9. 5. 2011 (od 7 h do 16 h).

 

Kritéria přijímacího řízení:

Ředitelka školy snížila hranici bodů pro 4 - leté studium na 90 bodů. Ostatní kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole, včetně kritérií pomocných.

 

Uchazeč o studium si může ve druhém kole přijímacího řízení zvolit mezi 2 možnostmi:

1.      Nekonat nové přijímací zkoušky. Může tedy využít výsledek z 1. kola poskytnutím svého HASH kódu nebo předložením originálu či ověřené kopie Zprávy pro uchazeče z 1. kola přijímacího řízení jakékoliv školy, kde konal přijímací zkoušku formou SCIO testů. HASH kód je uveden na Zprávě pro uchazeče, kterou uchazeči obdrželi po 1. kole přijímacího řízení. Tím uchazeč uplatní body získané za SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (harmonizované skóre). Škola dopočítá body za prospěch ze ZŠ podle svých zveřejněných kritérií.

2.      Může vykonat přijímací zkoušku formou testů SCIO znovu 19. 5. 2011. V tomto případě již ale nemůže uplatnit výsledky z 1. kola přijímacího řízení.  

 

 

Uchazeči, kteří konali zkoušky v 1. kole na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083 podepíší pouze prohlášení, že se hlásí do 2. kola. Toto prohlášení přiložíme ke kopii přihlášky, kterou zde již máme. Ostatní uchazeči přinesou celou přihlášku (kopii přihlášky).

 

 

V Pardubicích 3. 5. 2011                                                      Ing. Jitka Svobodová