Olympiády a soutěže - Francouzský jazyk

Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce 2011/2012

Termín konání: 22.března 2012 v 9:00 hod

Registrace účastníků: 8:30 – 8:45 hod

Uzávěrka přihlášek: 7.března 2012 (středa před jarními prázdninami)

Místo konání: Gymnázium Pardubice,Dašická 1083,530 03 Pardubice

Poloha na mapě : http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=gymnazium%20pardubice%20da%C5%A1ick%C3%A1@sss=1@ssp=124771436_127299276_145808492_145682124@x=136209773@y=135774196@z=14

Telefon: 466650715

E-mail:machaty.premysl@gypce.cz

Spojení: od hlavního nádraží trolejbus č.2,13 výstupní stanice U Kostelíčka

Obsah soutěže:

Písemná část: - ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

Ústní část: - krátký úvod (představení) - popis obrázku- pro úrovně A1 a A2 jeux de rôle (řešení řečových situací, žáci si je losují) - pro úrovně B1a B2 monologický projev (na rozdílná témata, z nichž si žáci losují)

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.

Kategorie soutěže:

a) kategorie ZŠ A1 a A2 jsou určeny žákům základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;

b) kategorie SŠ B1 a B2 jsou určeny žákům 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;

c) další kritéria pro zařazení do nižších kategorií A1 a B1: 1. maximálně 3 roky studia 2. maximálně 12 hodin týdně výuky celkem (např. konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuka) Žák musí vyhovět v obou těchto kritériích.

Všichni ostatní přihlášení pak budou patřit do vyšších kategorií A2 a B2

Počet účastníků:

V kategorii A1, A2, B2 mohou školy přihlásit 2 účastníky.

V kategorii B1 pouze 1 účastníka.

Přihlášku si prosím překopírujte do Wordu, vytiskněte a vyplněnou zašlete na adresu školy.

Děkuji. P.Machatý

Přihláška do krajských kol soutěží:

Přihláška do ........................………… kola Soutěže v jazyce …………………………………..

Jméno a příjmení: ........................................................................................……...............................

Datum narození: ........................................

Adresa bydliště:............................................................. .......................................................................……………………PSČ………….....................

tel.: ..........………………………………….

e-mail:……………………………………………......................

Ročník školy.........……………

Výuka jazyka v rámci vyučování od školního roku ..........................................

Kategorie:…............…..

Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ...............…………………………………………………..................

Přesný název a adresa školy: ....................................................................………………………. .............................................................……………………………………….

PSČ........................ tel.:…………………..……fax……… ..........………e-mail:…………………………………….

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a že zejména:*a) nepobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;b) daný jazyk není mateřským jazykem žáka nebo žák nežije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. není od narození vychováván v daném jazyce, takže ho nemůže používat rovnocenně jazyku mateřskému;c) žák v rámci školní docházky se neučí/se neučil alespoň po dobu jednoho školního roku více předmětů v daném jazyce - například nenavštěvuje/nenavštěvoval cizojazyčné gymnázium. Účastí v olympiádě žáci, resp. jejich učitelé a/nebo zákonní zástupci, souhlasí s podmínkami organizačního řádu a zavazují se jimi řídit. Souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a dosaženého počtu bodů ve spojení s navštěvovanou školou a učitelem ve zveřejněných výsledkových listinách. ………………………………… podpis soutěžícího ...............................................................podpis předsedy poroty

Informace o účasti ve školním kole 2011/2012(vyplní předmětová komise)

Kategorie:

Adresa školy vč. PSČ, tel., e-mail:

 

Okres:

Počet žáků soutěžících ve školním kole: ……………

Připomínky a doporučení: Jméno a podpis odpovědného učitele:

………………………………………………………………………………………….

Vyplněnou tabulku zašlete organizátorům krajského kola (F, Š, R a L). Organizátor krajského kola zašle údaje o počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, okresní, krajské) a jazycích (N, A, R, F, Š, L) Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007