Kabinet Matematiky - Seminář

Školní rok 2010/11

Matematika: dvouletý: 7.AB, 3. FH | 8. AB, 4. FHJ

Deskriptivní geometrie: jednoletý: 8. AB, 4. FHJ

 

7. Ročník - Matematika nahoru
TémaPočet hodin
Orientační doba
Rovnice a nerovnice - opakování.
2
září
Racionální funkce.
4
září
Logaritmické, exponenciální a goniometrické funkce. 4
říjen
Spojitost a limita.
4 říjen
Výpočet limit.
4 listopad
Derivace funkce, derivace součtu, podílu a součinu.
4 listopad
Derivace složené funkce, derivace implicitní funkce.
4 prosinec
Geometrický a fyzikální význam derivace, L´Hospitalovo pravidlo.
6 leden
Druhá derivace, extrémy funkcí.
4 leden
Průběh funkce.
4 únor
Primitivní funkce, neurčitý integrál.
4 březen
Integrace per partes a substituční metoda.
4
březen
Určitý integrál.
2 duben
Výpočet obsahů obrazců.
4 duben
Výpočet objemu rotačních těles.
4 květen
Aplikace diferenciálního a integrálního počtu.
6 červen
Opakování. červen

 

8. Ročník - Matematika nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Opakování: analytická geometrie lin. útvarů v rovině.
4
září
Vektorová algebra v prostoru.
4
září
Parametrické vyjádření přímky v prostoru, vzájemná poloha přímek.
2
říjen
Parametr. vyjádření roviny, obec. rovnice roviny, vzájemná poloha rovin.
4 říjen
Rovina a přímka, vzájemná poloha, odchylka, vzdálenost bodů od roviny, poloprostor.
4 listopad
Opakování a systematizace poznatků
  
Analytická geometrie kuželoseček.6 listopad
Racionální funkce.
4 prosinec
Log. a exp. funkce, rovnice a nerovnice.
4 leden
Goniometrie.6 leden
Diferenciální počet.
6 únor
Integrální počet.
4 březen
Geometrie v prostoru, tělesa.
6 duben
Výroková logika, teorie množin, číselné soustavy.
4
květen

 

8. Ročník - Deskriptivní geometrie nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Elipsa - opakování.
2
září
Pravoúhlý průmět kružnice, afinita mezi kružnící a elipsou.
5 září
Válec - zobrazení, tečné roviny, průnik s přímkou, řez rovinou.
6 říjen
Kužel - zobrazení, průnik s přímkou. 6
listopad
Hyperbola, parabola - opakování, procvičení.
4 listopad
Parabolický a hyperbolický řez kuželové plochy.
7 prosinec
Kulová plocha - zobrazení, tečné roviny, řez rovinou, průnik s přímkou, konstrukční úlohy. 8 leden
Pravoúhlá axonometrie  
Bod, přímka, rovina, polohové úlohy.
6
únor
Hranol, jehlan.
4
únor
Kružnice, rotační tělesa.
5
březen
Opakování, řešení úloh.
10 květen

 

 

 


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007