Kabinet Matematiky - Osnovy

Školní rok 2010/11

1. AB | 2. AB | 3. AB | 4. AB | 5. AB, 1. FHJ | 6. AB, 2. FHJ | 7.AB, 3. FH | 8. AB, 4. FHJ

1. Ročník nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Opakování učiva
  
Aritmetika.
10
září
Geometrie.
10
září
Desetinná čísla  
Zavedení desetinných čísel, porovnávání, sčítání a odčítání desetin. čísel.
10 říjen
Násobení a dělení dč. přirozeným číslem, násobení a dělení dč., algoritmy, vlastnosti operací. 10 říjen, listopad
Dělitelnost přirozených čísel
  
Násobek, dělitel, dělitelnost 2, 3, 5, 10, 4, 8, 9.
10

listopad

Prvočísla, rozklad čísla, spol. dělitel, největší spol. dělitel.
10 listopad
Spol. násobek, nekmen. spol. násobek, čísla soudělná a nesoudělná.
5 prosinec
Úhel a jeho velikost
  
Úhel, osa úhlu, velikost úhlu, stupeň, minuta, úhloměr.
5 prosinec
Přímý, ostrý, pravý, tupý úhel. Vedlejší a vrcholový úhel, sčítání a odčítání úhlů a jejich velikosti, násobení a dělení úhlů a jejich velikostí dvěma.
10 leden
Celá čísla
  
Celá kladná a záporná čísla, absolutní hodnota celého čísla.
5
leden
Operace s celými čísly, záporná desetinná čísla.
10
leden
Trojúhelník
  
Trojúhelník, vnější a vnitřní úhly, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, shodnost trojúhelníků, věty o shodnosti trojúhelníků. 10
únor
Střední příčky, těžnice trojúhelníků, těžiště. 5
únor
Výšky trojúhelníku, kružnice vepsaná a opsaná, osově souměrné trojúhelníky.
10
březen
Objem a povrch kvádru, krychle
  
Objem tělesa v krychlové síti, jednotky objemu.
5
březen
Objem krychle a kvádru, siť krychle a kvádru.
8 duben
Povrch krychle a kvádru, stěnová a tělesová úhlopříčka, volné rovnoběžné promítání.
7 duben
Zlomky
  
Zlomek, základní tvar, rozšiřování, krácení, rovnost.
5 duben
Početní operace, společný jmenovatel, převrácené číslo, smíšená čísla. 10 květen
Středová a osová souměrnost   
Shodnost geometr. útvarů, shodnost trojúhelníků.5 květen
Středová souměrnost.
7 červen
Osová souměrnost. 8 červen
Netradiční aplikační úlohy a problémy   
Číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie, netradiční geometrické úlohy.
 červen

 

2. Ročník nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Zlomky
  
Početní operace, společný jmenovatel, převrácené číslo, smíšená čísla, opakování.
10
září
Celá čísla, racionální čísla
  
Násobení a dělení celých čísel, záporná desetinná čísla, racionální čísla, uspořádání rac. čísel, početní operace s rac. čísly.
10
září
Procenta, úroky   
Procento, základ, procentová část.
10 říjen
Počet procent, úrok, promile.
10 říjen
Přímá a nepřímá úměrnost, poměr   
Poměr, převrácený poměr, úměra, postupný poměr, závislost veličin, soustava souřadnic.
10 listopad
Přímá a nepřímá úměrnost, grafy, trojčlenka. 10 listopad
Měřítko, diagramy. 10 prosinec
Čtyřúhelníky a hranoly   
Čtyřúhelníky, lichoběžník.
10 leden
Rovnoběžník, obdélník, čtverec, úhlopříčky, výšky. 10 leden
Obsahy a obvody trojúhelníků a čtyřúhelníků.
10 únor
Hranol, objem, povrch hranolu. 10 únor
Mocniny   
Druhá a třetí mocnina a odmocnina.
15 březen
Mocniny s přirozeným mocnitelem, operace s těmito mocninami, jejich vlastnosti. 10 březen
Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti.
10 duben
Pythagorova věta. 10 duben
Základy statistiky
  
Statistický soubor, stat. šetření, jednotka, znak, četnost, arit. průměr.
10 květen
Medián, modus, sloupkový a kruhový diagram. 10 červen
Opakování   červen

 

3. Ročník nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Výrazy
  
Číselný výraz, hodnota výrazu, výraz s proměnnou.
8
září
Mnohočlen, operace s mnohočleny.
8
září
Umocňování mnohočlenů.
8 říjen

Rozklad mnohočlenů na součin.

8 říjen
Lineární rovnice   
Rovnost a rovnice, lineární rovnice o jedné neznámé.
8 listopad
Ekvivalentní úpravy, zkouška, slovní úlohy. 8 listopad
Intervaly, nerovnice. 8 prosinec
Rovnice a soustavy rovnic   
Lineární rovnice s proměnnou ve jmenovateli.
8 leden
Slovní úlohy. 8 leden
Soustava dvou lineárních rovnic o dovu neznámých. 8 únor
Kruh, kružnice, válec   
Kružnice, kruh, kružnice a přímka, dvě kružnice.
8 únor
Délka kružnice, obsah kruhu. 8 březen
Válec, siť válce, objem a povrch válce. 8 březen
Lomené výrazy   
Opakování mnohočlenů, dělení mnohočlenu mnohočlenem.8 duben
Lomené výrazy, sčítání a odčítání lomených výrazů. 8 duben
Násobení a dělení lomených výrazů. 8 květen
Konstrukční úlohy
  
Základní konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníku.
8 květen
Konstrukce čtyřúhelníku.
8 červen
Opakování  červen

 

4. Ročník nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Opakování
  
Rovnice, soustavy rovnic.
10
září
Kvadratické rovnice  
Kvadratická rovnice.
10 září
Lomené výrazy   
Opakování - mnohočleny.
5 říjen
Dělení mnohočlenu mnohočlenem. 5 říjen
Lomené výrazy, sčítání a odčítání lomených výrazů. 10 říjen
Násobení a dělení lomených výrazů. 10 listopad
Funkce   
Funkce, přímá úměrnost.
10 listopad
Lineární funkce, absolutní hodnota. 10 prosinec
Kvadratická funkce, nepřímá úměrnost. 10 leden
Grafické řešení rovnic.
10 leden
Podobnost a goniometrické funkce   
Podobnost útvarů, podobné trojúhelníky. 10 únor
Užití podobnosti. 10 únor
Goniometrické funkce ostrého úhlu, vztahy mezi nimi. 10 březen
Řešení úloh o trojúhelníku. 10 březen
Jehlan, kužel, koule   
Jehlan, kužel, siť jehlanu.
5 duben
Objem a povrch jehlanu a kužele. 10 duben
Koule, objem a povrch koule. 10 květen
Základy finanční matematiky   
Úrok, jistina, úroková doba, úrokové období, úroková míra.
10 květen
Jednoduché a složené úrokování. 10 červen
Opakování
 červen
Rýsování
1 týdně
září - leden
Druhy čar, kolmice, rovnoběžky, kružnice, oblouky. Kótování, měřítko. Volné rovnoběžné promítání. Pravoúhlé promítání na dvě a tři průmětny. Zobrazování jednoduchých těles, sítě těles.
  

 

5. Ročník nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Základní poznatky z matematiky   
Práce s kalkulátorem, výpočet neznámé zevzorce, čísla ve tvaru a.10n.
6
září
Mocniny s přirozeným a celočíselným mocnitelem.
4
září
Proměnná, výraz, mnohočleny, operace s nimi.
4
září
Lomené alg. výrazy, úpravy, složené zlomky.
6 říjen
Pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, gon. fce ostrého úhlu.
4 říjen
Přirozená a celá čísla, racionální čísla. 4 říjen
Obor čísel reálných, 2. a 3. odmocnina, absolutní hodnota.
8 listopad
Množiny a operace s nimi, intervaly, zobrazení. 4 listopad
Výroky, operace s výroky, kvantifikované výroky, mat. věty a definice, důkazy.
8 prosinec
Násobek a dělitel, nejmenší spol. násobek a nejvetší spol. dělitel, prvočísla, složená čísla.
8 prosinec
Rovnice a nerovnice
  
Lineární rovnice a nerovnice, lin. rovnice s neznámou ve jmenovateli.
4 leden
Soustava lin. nerovnic s jednou neznámou, rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru.
8 leden
Rovnice a nerovnice s abs. hodnotou.
6 únor
Soustava lin. rovnic a nerovnic s 2 nebo 3 neznámými, slovní úlohy, grafické řešení.
6 únor
Kvadr. rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty, rozklad kvadr. trojčlenů, kvadr. nerovnice.
8 březen
Iracionální rovnice a nerovnice.8 březen
Soustava kvadr. a lineár. rovnic. 4 duben
Rovnice a nerovnice s parametrem.
8 duben
Opakování.
4 duben
Planimetrie
  
Přímka a její části, vzájemná poloha, polorovina, úhel, dvojice úhlů.
4 květen
Kružnice, kruh a jejich části. Středový a obvodový úhel. Úhel, přímka a kružnice, dvě kružnice.
6 květen
Trojúhelník, věty o shodnosti, mnohoúhelníky, čtyřúhelníky.2 květen
Geometrická místa bodů, konstrukční úlohy.
4 květen
Konstrukce trojúhelníka a čtyřúhelníka.
8 červen
Opakování.
8 červen

 

6. Ročník nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Podobnost trojúhelníků
  
Euklid. věty, Pythagorova věta a jejich užití.
6
září
Obsahy a obvody geometrických obrazců.
6
září
Funkce
  
Zobrazení a jeho druhy.
2 září
Pojem funkce. Def. obor a obor hodnot. Graf funkce. Funkce sudá a lichá, monotonní, prostá.8 říjen
Funkce omezená, extrémy funkce, periodická funkce.
4 říjen
Konstantní funkce, lineární funkce, kvadr. funkce a jejich užití. Graf. řešení rovnic a nerovnic.
8

říjen, listopad

Polynomická funkce, racionální funkce. Lineárně lomená funkce. Funkce s absolutní hodnotou. Složená funkce, inverzní funkce. 4 listopad
Mocninné funkce.4 listopad
Mocniny s rac. exponentem, odmocniny, mocniny s reál. exponentem.
8 prosinec
Oblouková míra, orientovaný úhel, funkce sin, cos, tg, cotg.
8 leden
Vztahy mezi gon. fcemi. Graf složené funkce typu y=a.sin(bx+c)+d.
6 leden
Goniometrické vzorce, úprava gon. výrazů.
6 leden
Goniometrické rovnice a nerovnice.
8 únor
Sinova a kosinová věta a jejich užití.
8 únor
Exponenciální funkce, log. funkce, logaritmus. Pravidla pro počítání s logaritmy.
8 březen
Logaritmy o různých základech, přirozený logaritmus.
2 březen
Logaritmické a expon. rovnice.
6 duben
Logaritm. a expon. nerovnice.
4 duben
Geometrická zobrazení v rovině  
Shodná zobrazení (identita, osová a středová souměrnost). 6 květen
Posunutí a otočení a jejich užití v kostrukčních úlohách.
4
květen
Stejnolehlost a její užití. Konstrukční úlohy.8 květen, červen
Opakování.
8 červen

 

7. Ročník nahoru

TémaPočet hodin
Orientační doba
Analytická geometrie v rovině
  
Vektor a jeho souřadnice. Posunutí soustavy souřadnic, velikost vektoru. Sčítání vektorů, násobení vektoru reál. číslem, lineár. kombinace.
6
září
Skalární součin vektorů, úhel vektorů, kolmost.
6
září
Parametrické vyjádření přímky, polopřímky a úsečky. Obecná a směrnicová rovnice přímky.
6 říjen
Vzájemná poloha bodů a přímek. Vzdálenost bodů od přímky.
6 říjen
Odchylka dvou přímek, kolmost přímek.
3 listopad
Definice, základní vlastnosti, konstrukce a rovnice kružnice, elipsy.
6 listopad, prosinec
Definice, základní vlastnosti, konstrukce a rovnice paraboly a hyperboly.
6 prosinec
Vzájemná poloha přímky a kuželosečky.
3 leden
Tečna kuželosečky.
6 leden
Vyšetřování množin bodů analyticky.
6 únor
Stereometrie
  
Polohové vlastnosti přímek a rovin v prostoru.
6 březen
Volné rovnoběžné promítání. Řezy hranolu a jehlanu rovinou.
6 březen
Metrické vztahy v prostoru.
6 duben
Objem a povrch těles: krychle, kvádr, hranol, válec.
5 květen
Objem a povrch těles: jehla, čtyřstěn, kužel, komolý kužel a jehlan5 květen
Koule a její části.
5 červen
Opakování.
5 červen

 

8. Ročník nahoru

 

TémaPočet hodin
Orientační doba
Komplexní čísla
  
Reálná čísla
3září
Množina kompl. čísel, operace, abs. hodnota.
6
září
Gaussova rovina, gon. tvar kompl. čísla, podíl a součin v gon. tvaru, Moivreova věta.
6 září
Kvadr. rovnice v kompl. oboru, binomická rovnice, rovnice vyšších stupňů.
8 říjen
Posloupnosti a řady čísel
  
Matematická indukce.
4 říjen
Posloupnost, rekurentní zadání, graf, vlastnosti.
6 říjen
Aritmetická a geometrická posloupnost.
6 listopad
Limita posloupnosti, věty o limitách.
4 listopad
Nekonečná geometrická řada a její užití.
6 listopad
Finanční aritmetika.
6 prosinec
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
  
Variace, permutace a kombinace bez opakování, faktoriál, kombinační čísla.
4 prosinec
Variace, permutace a kombinace s opakováním.4 leden
Vlastnosti komb. čísel, Pascalův trojúhelník, binomická věta. 8 leden
Náhodný pokus, náhodný jev a jeho pravděpodobnost, sčítání pravděpodobností. 8 leden
Nezávislé pokusy a jevy, násobení pravděpodobností, Bernoulliho schéma.
4 únor
Základní pojmy statistiky, rozdělení četnosti a její graf. znázornění.
4
únor
Charakteristické polohy.
4 březen
Systematizace poznatků a opakování
  
Výroková logika, teorie množin, číselné obory.
4 březen
Rovnice a nerovnice.
4 březen
Funkce.
8 duben
Analytická geometrie.
8 duben
Geometrie v rovině a prostoru.
8 duben, květen

Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007