kabinet chemie - Charakteristika výuky chemie

Níže najdete stručný popis probíraných témat předmětu Chemie. Výše si můžete stáhnout podrobné tématické plány pro jednotlivé ročníky studia. Jako doplňková aktivita k základnímu studiu chemie může sloužit také účast v chemických soutěžích, především chemické olympiádě. Kabinet chemie poskytuje každoročně možnost přípravy na tyto soutěže. Úspěšná účast v chemické olympiádě, především pak účast v celostátním kole nejvyšší kategorie, je zohledňována některými vysokými školami při přijímacím řízení.

Osmileté studium: Výuka chemie začíná ve druhém ročníku gymnázia (7. třída) a slouží v prvních dvou letech jako úvod a příprava pro studium na úrovni střední školy. V prvním roce se žáci seznámí se základními pojmy v chemii jako jsou prvek, sloučenina a atom. Seznámí se též se základními vlastnostmi prvků (kovů, polokovů a nekovů), s typickými chemickými reakcemi těchto prvků a s reakcemi a vlastnostmi jednoduchých sloučenin (oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin, zásad, solí).
Ve druhém roce studia následují redoxní chemické reakce a jejich aplikace na výrobu kovů (především železa) a krátký exkurz do energetiky. Nejobsáhlejší kapitolu tvoří základy organické chemie (uhlovodíky a jejich jednoduché deriváty), petrochemie a chemie umělých hmot. Zakončení tvoří krátký úvod do biochemie a významných látek pro živé organismy a nakonec vztah chemie, ostatních věd a životního prostředí.
Po tomto dvouletém úvodu se v následujících čtyřech letech probírá látka střední školy (viz níže). Výhodou je, že je začíná již ve čtvrtém ročníku (9. třídě) a je rozložená do čtyř let (nikoliv jen do tří), což se vzhledem k množství probírané látky pozitivně odráží na kvalitě výuky, znalostech studentů i studijních výsledcích.

Čtyřleté studium: Výuka chemie je tříletá, navazují na ni dva volitelné semináře. Základní látku tvoří vybrané kapitoly z obecné chemie (Struktura atomu a elektronového obalu, chemická vazba, chemická termodynamika a termochemie, chemické reakce, teorie kyselin a zásad), anorganické chemie (chemie prvků a jejich typických sloučenin včetně komplexních), organické chemie (chemie uhlovodíků a jejich derivátů, petrochemie, chemie polymerů, lipidy, terpeny, steroidy, heterocykly, sacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny) a základů biochemie (enzymy, vitamíny, metabolické dráhy, fotosyntéza).

Dvouletý seminář: První rok semináře je věnován dvěma tématům: předně úvodu do analytické chemie a základních laboratorních metod. Výuka probíhá většinou přímo v laboratoři a má převážně praktický charakter. Druhým tématem je opakování základních výpočtů v chemii , popřípadě podle zájmu i řešení obtížnějších příkladů. Druhý rok semináře je pak věnován především opakování maturitních témat.

Jednoletý seminář: Seminář je věnován především podrobnému opakování maturitních témat a otázek. Podle zájmu (a především píle) studentů jej lze rozšířit například o řešení testů u přijímacích zkoušek na vysoké školy (především lékařských fakult) či jiná témata dle zájmu.

Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007