Kabinet Biologie - Osnovy

Školní rok 2008/2009

1.A, 1.B ; 2.A, 2.B ; 3.A, 3.B ; 4.A, 4.B ; 1.F, 1.H, 1.J, 5.A, 5.B ; 2.F, 2.H, 2.J, 6.A, 6.B ; 3.F, 3.H, 3.J, 7.A, 7.B

 

Třída: 1.A, 1.B

Vyučuje: Střídová, Střídová

Počet hodin: 68

Téma:
Poč. hodin: Probrat do:
1. Země a život
1 
2. Rostlinná buňka 2 19.9.
3. Stavba rostlinného těla
3.1 Kořen, stonek, list
3.2 Fotosyntéza a dýchání rostlin
3.3 Růst a vývin rostlin
3.4 Rozmnožování rostlin
3.5 Pohyby rostlin
3.6 Květ
3.7 Opylení a oplození
3.8 Plod
3.9 Rozšiřování semen a plodů
3.10 Opakování

4
1
2
2
1
1
1
2
1
1

3.10.

15.10.7.11.


21.11
4. Viry, bakterie a sinice
3 
5. Nižší rostliny
5.1 Řasy

2

12.12.
6. Vyšší rostliny
6.1 Mechorosty
6.2 Kapraďorosty
6.3 Nahosemenné rostliny, les a jeho význam
6.4. Opakování
6.5. Krytosemenné rostliny
6.5.1 Dvouděložné (pryskyřníkovité - bukovité)
6.5.2 Dvouděložné (vrbovité - krtičníkovité)
6.5.3 Dvouděložné ( zahrady, parky, skalničky)
6.5.4 Jednoděložné (vybrané čeledi)
6.5.5 Jednoděložné (užitkové a okrasné )
6.5.6 Opakování
6.6 Houby
6.7 Lišejníky
6.8 Opakování

2
2
3
1

6
6
6
6
5
1
4
1
1


14.1.

30.1.

25.2.
20.3.
10.4.
1.5.
22.5.

12.6.

19.6.

Návrh laboratorních prácí:
I) Práce s mikroskopem – pozorování pletiv (např. pokožka cibule, aerenchym sítiny, …)
II) Práce se stereolupou – rozbor květů, …
III) Poznávání rostlin

Předpokládané exkurze:

 ZOO – Praha projektový týden
Celodenní přírodopisná vycházka po okolí Pardubic
duben - červen

 
nahoru

 

Třída: 2.A, 2.B

Vyučuje: Vondráčková, Kudláčková

Počet hodin: 68

Téma:
Poč. hodin:
Probrat do:
1. Zoologie – úvod
1 
2. Stavba živočišné buňky
2 
3. Jednobuněční živočichové
3.1 Prvoci
2

19.9.

4. Mnohobuněční živočichové
4.1 Vývoj mnohobuněčných organismů
4.2.Žahavci
4.3 Ploštěnci
4.4 Hlísti
4.5 Měkkýši
4.6 Kroužkovci
4.7 Členovci
4.7.1 Klepítkatci
4.7.2 Korýši
4.7.3 Vzdušnicovci
4.8 Opakování
4.9 Ostnokožci
4.10 Strunatci
4.10.1 pláštěnci, bezlebeční
4.10.2 kruhoústí, paryby
4.10.3 ryby
4.10.4 obojživelníci
4.10.5 plazi
4.10.6 ptáci
4.10.7.1 hrabaví – šplhavci
4.10.7.2 kukačky – tučňáci
4.10.7.3 etologie
4.10.8 savci
4.10.8.1 ptakořitní – šelmy
4.10.8.2 ploutvonožci – primáti
4.10.9 Opakování

1
2
2
2
3
2

4
3
6
2
1

1
2
2
2
4

4
4
2

6
6
2


3.10.


24.10.
31.10.

14.11.
28.11.
19.12.

16.1.


30.1.

13.2.
27.2.

26.3
16.4.
30.4.

21.5.
18.6.
25.6.

Cvičení

Počet hodin: 34

 Téma:Poč.hodin: Probrat do:
1. Úvodní hodina a mikroskopování 
2 12.9.
2. Houby
2 26.9.
3. Praktické poznávání stromů, sběr listů, příprava rostlin na zimu 
2 10.10.
4. Sbírka plodů a semen 
2 24.10.
5. Mikroskopování 
2 14.11.
6. Výroba adventní výzdoby2 28.11.
7. Návrh zahrady 2 12.12.
8. Výroba přání z vylisovaných přírodních materiálů
2 9.1.
9. Sestavování vlastního jídelníčku, zdravá výživa 
2 23.1.
10. Přesazování pokojových rostlin a jejich množení, výsev bylin 
2 6.2.
11. Aranžování květin  2 27.2
12. Rozbor ptačího vejce, pera,mikroskopování 
2 13.3.
13. Modelování živočichů z přírodnin, přesazování sazenic bylin 
2  27.3.
14. Pozorování jarního planktonu, velikonoční výzdoba
2 10.4.
15. Praktické určování rostlin podle klíče, základy herbářování  
2 30.4.
16. Výroba recyklovaného papíru, pozorování bezobratlých živočichů 
2 5.6.
17. Odlévání vlastní stopy sádrou, sklizeň vypěstovaných bylin –vaření čaje  2 19.6.

 Předpokládané exkurze:

Muzeum Pardubice  únor - duben

nahoru

 

Třída: 3.A, 3.B

Vyučuje: Vondráčková, Vondráčková

Počet hodin: 68

Téma:
Poč. hodin:Probrat do:
1. Úvod 1
 
2. Základy etologie, chování živočichů 4
19.9.
3. Původ a vývoj člověka 3
 
4. Opakování 1
4.10
5. Kostra
5.1 lebka, osová kostra
5.2 kostra hrudníku, páteř
5.3 kostra horní končetiny
5.4 kostra dolní končetiny
5.5 stavba kosti, první pomoc
5

23.10.

6. Svaly 2
 
7. Opakování 1
 
8. Tělní tekutiny 2
7.11.
9. Krevní skupiny 1
 
10. Soustava oběhová 1
 
11. Krevní oběh 1
 
12. Činnost srdce 1
28.11.
13. Cévy 1
 
14. Krevní tlak 1
12.12.
15. První pomoc při krvácení 1
 
16. Nakažlivé nemoci, viry, bakterie 1
 
17. Obrana organismu proti infekci
1
 
18. Opakování 1
22.12.
19. Soustava dýchací 2
 
20. Onemocnění dýchacích cest
20.1 Škodlivost kouření, pobytu v chem. zneč.prostředí
1

16.1.

21. Pololetní opakování 1
 
22. Soustava trávící 3
30.1.
23. Přeměna látek 1
 
24. Hygiena potravy 1
 
25. Opakování trávící soustavy, funkce 1
20.2.
26. Soustava vylučovací 2
 
27. Kůže 1
 
28. Péče o kůži 1
 
29. Soustava nervová 1
12.3.
30. Reflexy 1
 
31. Mícha 1
 
32. Mozek 2
 
33. Opakování nervové soustavy 1
2.4.
34. Žlázy s vnitřní sekrecí 2
 
35. Hygiena duševní činnosti 1
16.4.
36. Smyslová ústrojí
36.1 zrak
36.2 vady zraku
36.3 sluch
36.4 chuť, čich
36.5 hmat
5

 
37. Opakování 1
7.5.
38. Vývin lidského jedince 1
 
39. Mužské pohlavní ústrojí 1
 
40. Ženské pohlavní ústrojí 1
 
41. Oplození 1
21.5.
42. Nitroděložní vývin jedince 1
 
43. Vývin jedince po narození 1
 
44. Pohlavní choroby 1
4.6.
45. Základy nauky o dědičnosti 2
 
46. Závěr 1
24.6.

Navrhované laboratorní práce:
1. Oběhová soustava – krevní tlak, tep
2. Dýchací soustava – vitální kapacita plic
3. Smyslová ústrojí – zrak, sluch, kožní čidla

Předpokládané exkurze:

Záchranná služba Pardubice říjen - listopad

nahoru

 

Třída: 4.A, 4.B

Vyučuje: Kudláčková, Kudláčková

Počet hodin: 68 

Téma:
Poč. hodin: Probrat do:
1. Opakování učiva z předchozího ročníku 2
 
2. Úvod. Neživá příroda a její vztah k přírodě živé 1
 
3. Jak se utvářela naše Země 2
19.9.
4. Složení zemské kůry
4.1 nerosty a horniny
4.2 vnitřní stavba nerostů
4.3 vnější tvar krystalů
4.4 fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
4.5 opakování

1
1
1
3
1


3.10.


17.10
5. Mineralogie
5.1 prvky
5.2 halogenidy
5.3 sulfidy
5.4 oxidy
5.5 uhličitany, dusičnany
5.6 sírany, fosforečnany
5.7 křemičitany, organolity
5.8 opakování

2
1
1
2
1
1
1
17.11.
28.11.
6. Petrologie
6.1 vyvřelé horniny
6.2 usazené horniny
6.3 přeměněné horniny
6.4 opakování

2
3
2
1


19.12.

12.1.
7. Geologické děje
7.1 vnitřní geologické děje
7.2 vnější geologické děje
7.3 opakování

4
4
120.2.
8. Půdy
8.1 vznik, složení, vlastnosti půd
8.2 třídění půd

1
2
 
9. Podzemní voda a prameny
1
1.3.
10. Vznik a vývoj života na Zemi
10.1 úvod
10.2 éry vývoje Země
10.3 opakování

4
6
1

15.3.
9.4.
19.4.
11. Geologický vývoj a stavba České republiky
11.1 Český masiv .
11.2 Západní Karpaty

3
2

7.5.
17.5.
12. Ekologie
12.1 podmínky života
12.2 stav životního prostředí
12.3 člověk a biosféra
12.4 opakování

5
1
2
1

4.6.


25.6.

Navrhované laboratorní práce :
1. Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
2. Určování nerostů a hornin
3. Vývoj života na Zemi

Předpokládané exkurze: 

Národní muzeum Praha
 únor - květen

 nahoru

 

Třída: 1.F, 1.H, 1.J, 5.A, 5.B

Vyučuje: Hyhlíková, Pražanová, Střídová, Kudláčková, Střídová

Počet hodin: 102

Téma:
Poč. hodin: Probrat do:
1. Obecná biologie
1.1 Vývoj biologického poznání, biologické vědy
1.2 Obecné vlastnosti organismů
1.3 Chemické složení organismů

1
2
119.9.
2. Nebuněčné organismy – viry
2.1 Opakování
2
1

1. 10.
3. Prokaryota
3.1 Prokaryotní buňka
3.2 Prokaryotní organismy:
3.2.1 bakterie, sinice, prochlorofyty
3.2.2 opakování

2
3

1


17.10.

22.10.
4. Eukaryota
4.1 Stavba eukaryotní rostlinné buňky
4.2 Dělení buněk

2
2


12.11.
5. Rostlinná pletiva
5.1 Opakování
4
1

28.11.
6. Vegetativní rostlinné orgány
6.1 Kořen
6.2 Stonek
6.3 List

1
1
112.12.
7. Generativní rostlinné orgány
7.1 Květ, květenství
7.2 Opylení, oplození
7.3 Plod
7.4 Opakování

2
1
2
1
16.1.
8. Fyziologie rostlin
8.1 Vodní režim rostliny
8.2 Minerální výživa rostlin1
8.3 Fotosyntéza a dýchání, výživa rostlin
8.4 Růst a vývin rostlin, fytohormony
8.5 Pohyby rostlin
8.6 Shrnutí a opakování učiva

2
1
3
2
2
113.2.


6.3.
9. Systém a evoluce rostlin
9.1 Botanické systémy, názvosloví, taxonomie
9.2 Řasy
9.3 Rhyniofyty
9.4 Mechorosty
9.5 Kapraďorosty
9.6 Kapraďosemenné ( lyginodendrové ), cykasy
9.6.1 Nahosemenné : jinany, jehličnany
9.6.2 Opakování
9.7 Krytosemenné rostliny
9.7.1 Dvouděložné rostliny (pryskyřníkovité – růžovité)
9.7.2 Dvouděložné rostliny (bobovité – miříkovité)
9.7.3 Jednoděložné rostliny
9.7.4 Shrnutí a opakování učiva

1
4
1
1
2

3
1

4
4
4
1


27.3.


10.4.


30.4.


3.6.

19.6.

Laboratorní práce:
I) Laboratorní řád, stavba mikroskopu a technika mikroskopování
II) Dendrologická exkurze – Bubeníkovy sady
III) Eukaryotní buňka – organely:
IV) Rostlinná pletiva krycí
V) Rostlinná pletiva základní a zpevňovací
VI) Houby
VII) Houby
VIII) Mechorosty, kapraďorosty

Předpokládané exkurze:

Botanické exkurze – okolí Pardubic
duben - červen
Botanická zahrada – Praha, Liberecduben - červen

nahoru

 

Třída: 2.F, 2.H, 2.J, 6.A, 6.B

Vyučuje: Papoušková, Hyhlíková, Motyčková, Střídová, Papoušková

Počet hodin: 68

Téma:
Poč. hodin:
Probrat do:
1. Úvod do studia zoologie, zoologické vědy
1
 
2. Živočišná buňka, znaky živočišných organismů 2
 
3. Přehled zoologického systému 1
17.9.
4. Prvoci 4
4.10.
5. Mnohobuněční – teorie o vzniku mnohobuněčnosti 1
 
6. Diblastika - houby
2
 
7. Diblastika
7.1 žahavci
7.2 Opakování

2
1


22.10.
8. Triblastika 1
 
9. Ploštěnci 1
 
10. Hlísti 2
7.11.
11. Měkkýši
3
 
12. Kroužkovci
12.1 Opakování
2
1
28.11.
3.12.
13. Členovci
13.1 Klepítkatci
13.2 Korýši
13.3 Vzdušnicovci
13.4 Opakování

4
4
6
2

19.12.
16.1.
13.2.

14. Ostnokožci
1
 
15. Strunatci – charakteristické znaky 1
27.2.
16. Pláštěnci 1
 
17. Bezlebeční
1
6.3.
18. Obratlovci – charakteristické znaky 2
 
19. Bezčelistnatci 1
 
20. Čelistnatci
20.1 paryby
20.2 ryby
20.3 obojživelníci
20.4 opakování
20.5 plazi
20.6 ptáci
20.7savci
20.8 opakování

1
3
2
1
2
5
6
1

20.3.


10.4.

15.5.

19.6.

Předpokládané exkurze (duben - květen):

 ZOO – Praha; Národní muzeum Praha duben - květen
 Muzeum Pardubice – Příroda Polabí
březen - květen

 nahoru

 

Třída: 3.F, 3.H, 3.J, 7. A, 7.B

Vyučuje: Papoušková, Střídová, Vondráčková, Vondráčková, Pražanová

Počet hodin: 102 

Téma: Poč. hodin:Probrat do:
1. Opakování
1
 
2. Evoluce člověka
4
19.9.
3. Tkáně
3.1 Opakování
3
1

3.10.
4. Soustava kosterní
4
17.10.
5. Soustava svalová
5.1 Opakování
4
1

12.11.
6. Soustava oběhová
7
5.12.
7. Soustava dýchací
7.1 Opakování
3
1

19.12.
8. Soustava trávící
7
28.1.
9. Soustava vylučovací, kůže, termoregulace
9.1 Opakování
4
1

18.2.
10. Soustava hormonální
2
 
11. Soustava nervová (protidrogová prevence, zdravý životní styl)
7
27.3.
12. Soustava smyslová
12.1 Opakování
6
1

24.4.
13. Soustava rozmnožovací (antikoncepce, pohlavní choroby – prevence)
6
29.5.
14. Člověk a životní prostředí
14.1 Opakování
4
1

19.6.

Laboratorní práce:
I) Paleontologie
II) Evoluce člověka
III) Tkáně
IV) Kostra
V) Svalstvo – topografie, svalová síla
VI) Oběhová soustava
VII) Dýchací soustava – vitální kapacita plic, první pomoc
VIII) Trávící soustava
IX) Vitamíny
X) Vylučovací a kožní soustava
XI) Nervová soustava
XII) Smyslové orgány
XIII) Pohlavní soustava
XIV-XVIII) Genetika

Předpokládané exkurze:

Hrdličkovo muzeum Praha, Národní muzeum Praha
únor - březen
Záchranná služba Pardubice
duben - květen

nahoru


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007